Kristijan Obšust

STRUČNA BIOGRAFIJA 

Kristijan Obšust je socijalni antropolog i arheolog (MSc). Završio je studije na Odeljenju za arheologiju, kao i na Odeljenju za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Nezavisni je istraživač, osnivač Centra za istraživanje kolektivnih identiteta i političke mitologije, stručni saradnik nekoliko ustanova kulture i naučnih institucija, nevladinih organizacija, međunarodnih i državnih ekspertskih timova, naučnih časopisa i internet portala u Republici Srbiji i u inostranstvu. Autor je naučnih studija (naučnih monografija) Konstrukcija slovenstva u politici i nauci: stvaranje (sve)slovenskih tradicija, ideološke koncepcije o slovenskom jedinstvu i njihove refleksije (Beograd 2013) i Ogledi o grčkoj klasičnoj starini i slovenstvu: uticaj percepcije o grčkoj klasičnoj starini na formiranje evropskih nacija i konstruisanje slovenstva (Novi Sad 2019). Pored navedenog, do sada je napisao pet naučno-popularnih i stručnih knjiga vezananih za različite teme iz oblasti antropologije i arheologije. Takođe, autor je nekoliko radova publikovanih u naučnim časopisima, kao i nekoliko desetina naučno-popularnih članaka, stručnih radova, kritika, prikaza i novinskih tekstova. Urednik je i recenzent nekoliko monografskih studija, zbornika radova i knjiga, kao i naučno-popularnih i stručnih tematskih internet platformi i portala. Koordinisao je i učestvovao u realizaciji nekoliko naučnih, edukativnih, kulturnih i naučno-popularnih projekata u zemlji i inostranstvu (Češka Republika i Slovačka Republika). Kao stručni savetnik i saradnik, učestvovao je i u koordinaciji realizacije više međunarodnih istraživačkih projekata iz različitih oblasti tzv. primenjene antropologije.

Živi i radi u Beogradu i Novom Sadu. Zaposlen je u Arhivu Vojvodine a od jula 2020. godine radi na poziciji pomoćnika direktora pokrajinske ustanove – Arhiva Vojvodine.

Oblasti akademskog istraživanja: kolektivni identiteti (etnički, nacionalni, pannacionalni, regionalni, verski); politička mitologija; studije nacionalizma; izmišljanje tradicije; konstrukcija slovenstva i slovenskih nacionalizama; etnički, nacionalni i pannacionalni identiteti slavofonih zajednica; kolektivna memorija, kultura sećanja, antropologija smrti i tanatologija.

Ostala polja akademskog interesovanja: politička antropologija; slovenske i balkanske studije; orijentalizam; nacionalizam u arheologiji i politički aspekti arheološke interpretacije; etnogeneza Slovena i ranoslovenska arheologija; kulturna istorija i arheologija Starog istoka; simbolika, religija i kult u praistoriji; materijalno nasleđe socijalizma; zaštita i prezentacija kulturne baštine.

PROFESSIONAL BIOGRAPHY

Kristijan Obšust is a social anthropologist and an archaeologist (MSc). He studied and graduated at the Department of Archaeology and the Department of Ethnology and Anthropology at the Faculty of Philosophy, University of Belgrade. He is an independent researcher, the founder of the Centre for Collective Identity and Political Mythology Research, expert associate of several cultural and scientific institutions, non-governmental organizations, international and national expert teams, scientific journals and web portals in the Republic of Serbia and abroad. He is the author of the scientific studies (Scientific Monographs) Construction of Slavdom in Politics and Science: Creating (All)Slavic Traditions, Ideological Conceptions of Slavic Unity and Reflections Thereof (Belgrade 2013) and Essays on Greek Classical Antiquity and Slavdom: The Impact of Perceptions about Greek Classical Antiquity on the Formation of European Nations and the Construction of Slavdom (Novi Sad 2019). In addition to all the above, so far he has written five pop-science and scholarly books related to various topics in the fields of anthropology and archaeology. He is also the author of several papers published in scientific journals, as well as several dozen pop-science works, scholarly articles, critiques, reviews and newspaper articles. He was an editor and reviewer of several monographic studies, collections of papers and books, as well as pop-science and scholarly thematic internet platforms and web portals. He coordinated and participated in the realization of several scientific, educational, cultural, and pop-science projects at home and abroad (Czech Republic and Slovak Republic). He also participated, as an expert adviser and associate, in the coordination for the implementation of several international research projects from various fields, the so-called applied anthropology.

He lives and works in Belgrade and Novi Sad. He is employed at the Archives of Vojvodina and, since July 2020, he has been working as an assistant director of a provincial institution – the Archives of Vojvodina.

Fields of academic research: collective identities (ethnic, national, pan-national, regional, religious); political mythology; studies of nationalism; invented traditions; construction of Slavdom and Slavic nationalisms; ethnic, national and pan-national identities of Slavophonic communities; collective memory, remembrance culture, the anthropology of death and thanatology.

Other fields of academic interest: political anthropology; Slavic and Balkan studies; Orientalism; nationalism in archaeology and the political aspects of archaeological interpretation; ethnogenesis of Slavs and Early Slavic archaeology; cultural history and archaeology of the Ancient Near East; Symbolism, religion, and cults in prehistory; the material legacy of socialism; protection and presentation of cultural heritage.

BIBLIOGRAFIJA / BIBLIOGRAPHY

Naučne monografije / Scientific monographs:

 • Ogledi o grčkoj klasičnoj starini i slovenstvu: uticaj percepcije o grčkoj klasičnoj starini na formiranje evropskih nacija i konstruisanje slovenstva. Novi Sad: Arhiv Vojvodine. 2019. ISBN 978-86-80017-58-7. [COBISS.SR-ID 329850631]. Publikacija je dostupna  na sajtu njenog izdavača.

 • Konstrukcija slovenstva u politici i nauci: Stvaranje (sve)slovenskih tradicija, ideološke koncepcije o slovenskom jedinstvu i njihove refleksije. Beograd: Centar za alternativno društveno i kulturno delovanje.  2013. ISBN 978-86-89647-00-6. [COBISS.SR-ID 200157708]. Izvodi recenzenata o knjizi, dostupni su u okviru posebnog pdf dokumenta. Monografija je u pdf. formatu dostupna za slobodno preuzimanje na mreži academia.edu, kao i na sajtu CEEOL-a (Central and Eastern European Online Library).

Knjige i stručne monografije / Books and scholarly monographs:

 • Vizure: izbor naučno-popularnih članaka, kritika i stručnih eseja. Arhiv Vojvodine. Novi Sad, 2023. ISBN: 978-86-6178-010-3  [COBISS.SR-ID – 113430281]. Publikacija je dostupna na sajtu njenog izdavača. (Stručna monografija).

 • Kultura sećanja na prostoru Novog Sada i Petrovaradina. Arhiv Vojvodine. Novi Sad, 2021. ISBN 978-86-81930-10-6 [COBISS.SR-ID 36853769]. Publikacija je dostupna na sajtu njenog izdavača.

 • Kolektivni identiteti Slovaka u Srbiji: značaj slovačkih kulturnih i prosvetnih institucija i konfesionalnog identiteta za konstruisanje i refleksije nacionalnog identiteta Slovaka u Srbiji – Kolektívne identity Slovákov v Srbsku: Význam slovenských kultúrnych a osvetových inštitúcií a konfesijnej identity pre konštruovanie a reflexie národnej identity Slovákov v Srbsku – Collective identity of The Slovaks in Serbia: The Importance of Slovak Cultural and Educational Institutions and Confessional Identity for the Construction and Reflection of the National Identity of the Slovaks in Serbia. Arhiv Vojvodine. Novi Sad 2019. ISBN 978-86-80017-60-0. [COBISS.SR-ID 330190855]. (Koautor: Dr Nebojša Kuzmanović, PhD). Publikacija je dostupna na sajtu njenog izdavača. Drugo izdanje: 2020. ISBN 978-86-80017-69-3. [COBISS.SR-ID 332452359]. Drugo izdanje publikacije je dostupno na sajtu njenog izdavača.  Treće izdanje: 2023. ISBN 978-86-6178-050-9 [COBISS.SR-ID – 124429065]. (Stručna monografija).

 • Ogledi o prošlosti: Izbor tekstova iz arheologije. Beograd: Izdavačka kuća Kokoro. 2014. ISBN 978-86-89057-20-1. [COBISS.SR-ID 208235788]. Opširnije informacije o knjizi, kao i njen sadržaj, dostupni su u okviru posebnog pdf.dokumenta.  Knjiga je u pdf. formatu dostupna za slobodno preuzimanje na mreži academia.edu.

 • Prilog proučavanju kolektivnih identiteta Slovaka u Srbiji: grupni identiteti i savremeni oblici identifikacije stanovnika naselja Kovačica. Novi Sad: Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka. 2015. ISBN 978-86-87947-23-8. [COBISS.SR-ID 211600140]. Publikacija je dostupna na sajtu njenog izdavača. (E- knjiga/izdanje).

Naučni članci publikovani u časopisima / Scientific articles published in journals:

 • „Prilog proučavanju zvanične kulture sećanja Novog Sada u kontekstu istraživanja antropologije grada“. Glasnik Etnografskog instituta SANU. 68 (1). 2020. pp. 131 – 148. Članak je u pdf. formatu dostupan na sajtu Etnografskog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti, kao i na internet prezentaciji  DOISerbia. 

  „O karakteristikama grupnih identiteta pripadnika slovačke nacionalne manjine u Republici Srbiji“. ARHEON – Časopis Arhiva Vojvodine 3 (3). 2020. pp. 377 – 389. (Koautor: Dr Nebojša Kuzmanović). Download (pdf.)  

  „O pojedinim problemima vezanim za formiranje i karakteristike kolektivnih identiteta i o oblicima percepcije o kolektivnim i etničkim identitetima u kontekstu arheološke interpretacije“.  Serbian Studies Research. 10 (1). 2019. pp. 339-359. Članak je u pdf. formatu dostupan na mreži academia.edu.

  „Uticaj idealizovane percepcije o grčkoj klasičnoj starini na procese konstruisanja slovenstva i ideologiju panslavizma“. Cascaelektronski časopis za društvene nauke, kulturu i umetnost 3 (3). 2014. [COBISS.SR-ID 211600140] Tekst je dostupan na zvaničnom sajtu e-časopisa, kao i na sajtu CEEOL-a (Central and Eastern European Online Library).

  „Mit o narodnom heroju Juraju Janošiku: Izmišljanje tradicije u okviru slovačkog nacionalizma“. Antropologija 13 (2). 2013. pp. 157-187. Članak je u pdf. formatu dostupan na sajtu izdanja Odeljenja za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, kao i na sajtu CEEOL-a (Central and Eastern European Online Library).

  „Značaj Grčko-persijskih ratova za konstruisanje kolektivnog identiteta antičkih Grka i formiranje predstava o drugom”. Cascaelektronski časopis za društvene nauke, kulturu i umetnost 1 (1). 2012. [COBISS.SR-ID 195775756] Tekst je dostupan na zvaničnom sajtu e-časopisa, kao i na sajtu CEEOL-a (Central and Eastern European Online Library).

  „Idealizovanje antičke Grčke klasičnog perioda kao “kolevke evropske kulture”. Stara Grčka kao univerzalni uzor za stvaranje modernih evropskih nacija“. Casca – elektronski časopis za društvene nauke, kulturu i umetnost 1 (1). 2012. [COBISS.SR-ID 195787788] Tekst je dostupan na zvaničnom sajtu e-časopisa, kao i na sajtu CEEOL-a (Central and Eastern European Online Library).

Radovi publikovani u zbornicima / Papers published in proceedings:

 • „Aleksandar Dupček, Praško proleće i “varljivo leto 68”. U Aleksandar Dupček iz perspektive svetskih političara i ličnosti. Novi Sad: Arhiv Vojvodine. 2022. Ur: Škultéty Jozef a Mazár Jozef. (Koautor: Dr Nebojša Kuzmanović).
 • „Alexander Dubček, Pražská jar a klamné leto ’68. / Prague Spring and The Elusive Summer of ’68. In Dubček z pohľadu zahraničných politikov a osobností. Uhrovec: Spoločnosť slovenských velikánov. 2021. Eds: Škultéty Jozef a Mazár Jozef. (Koautor: Dr Nebojša Kuzmanović).

 • „Kratak pregled istorije Velikomoravske”. U Ćirilometodske kulturne tradicije – Zbornik stručnih i naučno-popularnih tekstova, 36-65. Novi Sad: CIKIPM. 2014. ISBN 978-86-89843-00-2 [COBISS.SR-ID 283183367]  Download (.pdf)

Pregledni, stručni i naučno-popularni tekstovi publikovani van naučne periodike / Review papers and scholarly and pop-science texts published outside of scientific periodicals:

Osnovne karakteristike Podgrađa (Suburbiuma) kao zasebne urbanističke i ambijentalne celine vojno-civilnog dela prostora Donjeg grada fortifikacijskog sistema Petrovaradinske tvrđave: materijalni i nematerijalni aspekti kulturnog nasleđa.  2023. Projekat Prezentacija arhitektonskih i identitetskih premisa Podgrađa Petrovaradinske tvrđave u kontekstu afirmacije kulturne baštine i kulturnog turizma. Dostupno Online.

Refleksije kolektivnih identiteta Slovaka u Srbiji u kontekstu slovačke naivne umetnosti kao značajnog segmenta identiteta stanovnika Kovačice i pripadnika slovačke nacionalne manjine u Republici Srbiji: Mogućnosti istraživanja. 2022. Portal Arhiva Vojvodine – ARHIVUM. ISSN (Online) 2683-4405. Dostupno Online.

„Primordijalni arhivi” drevnog Bliskog istoka i starog Egipta. 2021. Portal Arhiva Vojvodine – ARHIVUM. ISSN (Online) 2683-4405. Dostupno Online.

Archív Vojvodiny: Činnosť inštitúcie a projekt výskumu vojnových zločinov proti Slovákom na území Autonómnej pokrajiny Vojvodina počas druhej svetovej vojny. Vojnová kronika: Spoločnosť, politika, armáda. ISSN 1338-6379 EV 4543/12. Roč. IX. Číslo 2/2020. pp.66-79. (Koautor: Dr Nebojša Kuzmanović, PhD). Download (pdf.)

Slovaks in Serbia: Some elements of their collective identity. 2021. Portal Arhiva Vojvodine – ARHIVUM. ISSN (Online) 2683-4405. Dostupno Online.

Klasična Grčka i antika kao inspiracija u arhitekturi neoklasicizma i funkcija neoklasicističkog stila u formi državne propagande. 2020. Portal Arhiva Vojvodine – ARHIVUM. ISSN (Online) 2683-4405.  Dostupno Online.

Osnovne karakteristike sakralne arhitekture, nekropola i materijalne kulture Velikomoravske kneževine. 2020. Portal Arhiva Vojvodine – ARHIVUM. ISSN (Online) 2683-4405.  Dostupno Online

Osnovne ikonografske karakteristike sovjetskih propagandnih, revolucionarnih i ratnih plakata u kontekstu njihovog kulturno-istorijskog značaja kao arhivske građe. 2020. Portal Arhiva Vojvodine – ARHIVUM. ISSN (Online) 2683-4405.  Dostupno Online

Značaj i karakteristike filatelije i filumenije kao arhivske građe. 2020. Portal Arhiva Vojvodine – ARHIVUM. ISSN (Online) 2683-4405.  Dostupno Online

Stvaranje ćirilometodske tradicije / The invention of Cyrillo-Methodian tradition / Возникновение кирилло-мефодиевской традиции. 2020. Portal Arhiva Vojvodine – ARHIVUM. ISSN (Online) 2683-4405. Dostupno Online.

Promenljivo lice sećanja grada: Ukratko o nastanku i razvoju kulture sećanja kao i o pojedinim aspektima promena u zvaničnoj kulturi sećanja na prostoru Novog Sada i Petrovaradina. Kultura sećanja Novog Sada – Integrativni izvor od posebnog značaja za Vojvodinu. 2017. ISSN (Online) 2620-200X.  Dostupno Online

Istorijska groblja Novog Sada i Petrovaradina kao prostori sećanja. Kultura sećanja Novog Sada – Integrativni izvor od posebnog značaja za Vojvodinu. 2017.  ISSN (Online) 2620-200X. Dostupno Online

Odonimi Novog Sada: kratak pregled imena ulica u kontekstu istorijskog pamćenja i kolektivne memorije grada. 2014. Kultura sećanja Novog Sada – Integrativni izvor od posebnog značaja za Vojvodinu. 2014. ISSN (Online) 2620-200X. Dostupno Online

Imhotep – arhitekta, lekar i mudrac. Prilog proučavanju njegovog istorijskog značaja i kulta. 2013. P.U.L.S.E. Internet magazin za umetnost i kulturu. ISSN (Online) 2683-5681. Dostupno Online

Nastanak i razvoj izraelićanske države: Opšti prikaz osnovne problematike. 2013. P.U.L.S.E. Internet magazin za umetnost i kulturu. ISSN (Online) 2683-5681. Dostupno Online

Pojedini aspekti biblijske priče o egzodusu: Kritički osvrt. 2013. P.U.L.S.E. Internet magazin za umetnost i kulturu. ISSN (Online) 2683-5681. Dostupno Online

Ostali radovi i studije / Other papers and studies:

 • „Refleksije slovenstva i pojedini aspekti identifikacijskih odnosa među stanovnicima naselja Stara Pazova: sondažna istraživanja“. Centar za alternativno društveno i kulturno delovanje. Beograd. 2012.

Odrednice, pojmovi i tekstovi objavljeni u sklopu naučno-popularnih projekata, portala i leksikona / Definitions, terms and texts published as part of pop-science projects, portals and lexicons:

 • „Uvod u projekat: Značaj arhivskih dokumenata iz fonda F. 183 i pronađenih ‘elaborata’ kao krucijalnih istorijskih izvora za proučavanje ratnih zločina počinjenih nad Slovacima tokom Drugog svetskog rata”. Tematska internet platforma “SLOVAČKE ŽRTVE” – Digitalizacija i prezentacija arhivske građe iz fonda F. 183 Arhiva Vojvodine. 2020. (Koautor: Dr Nebojša Kuzmanović). Dostupno Online.

 • „Mesto sećanja na Veliku narodnu skupštinu Srba, Bunjevaca i ostalih Slovena u Banatu Bačkoj i Baranji u Novom Sadu”. Kultura sećanja Novog Sada – Integrativni izvor od posebnog značaja za Vojvodinu. 2019. ISSN (Online) 2620-200X

 • „Veliki narodni savet i Narodna uprava za Banat, Bačku i Baranju”. Kultura sećanja Novog Sada – Integrativni izvor od posebnog značaja za Vojvodinu. 2019. ISSN (Online) 2620-200X

 • „Mesto sećanja na skup u porti Saborne crkve u Novom Sadu”. Kultura sećanja Novog Sada – Integrativni izvor od posebnog značaja za Vojvodinu. 2019. ISSN (Online) 2620-200X

 • „Mađarizacija”. Kultura sećanja Novog Sada – Integrativni izvor od posebnog značaja za Vojvodinu. 2019. ISSN (Online) 2620-200X

 • „Spomen-ploča na Beogradskoj kapiji posvećena ulasku srpske vojske u Novi Sad”. Kultura sećanja Novog Sada – Integrativni izvor od posebnog značaja za Vojvodinu. 2014. ISSN (Online) 2620-200X

 • „Spomen-obeležija posvećena ruskim vojnicima stradalim u Prvom svetskom ratu na Trandžamentu i na Uspenskom groblju”.Kultura sećanja Novog Sada – Integrativni izvor od posebnog značaja za Vojvodinu. 2014. ISSN (Online) 2620-200X

 • „Spomen-krst u porti Almaške crkve”. Kultura sećanja Novog Sada – Integrativni izvor od posebnog značaja za Vojvodinu. 2014. ISSN (Online) 2620-200X

 • „Spomen-obeležije u Petrovaradinu posvećeno civilnim žrtvama stradalim u Prvom svetskom ratu”. Kultura sećanja Novog Sada – Integrativni izvor od posebnog značaja za Vojvodinu. 2014. ISSN (Online) 2620-200X

 • „Spomen-krst u porti Uspenske crkve”. 2014. Kultura sećanja Novog Sada – Integrativni izvor od posebnog značaja za Vojvodinu. 2014. ISSN (Online) 2620-200X

 • „Spomen-obeležije na Petrovaradinskoj tvrđavi posvećeno civilnim žrtvama stradalim u Prvom svetskom ratu”. Kultura sećanja Novog Sada – Integrativni izvor od posebnog značaja za Vojvodinu. 2014. ISSN (Online) 2620-200X

 • „Mesta masovnih stradanja civila od 13. do 23. aprila 1941. godine”. 2014. Kultura sećanja Novog Sada – Integrativni izvor od posebnog značaja za Vojvodinu. 2014. ISSN (Online) 2620-200X

 • „Mesta masovnih stradanja tokom Novosadske racije 1942. godine”. 2014. Kultura sećanja Novog Sada – Integrativni izvor od posebnog značaja za Vojvodinu. 2014. ISSN (Online) 2620-200X

 • „Obala Dunava kao ključno mesto sećanja i simbolična lokacija komemoracije žrtava Novosadske racije”. Kultura sećanja Novog Sada – Integrativni izvor od posebnog značaja za Vojvodinu. 2014. ISSN (Online) 2620-200X

 • „Mesta masovnih stradanja u Miletićevoj, Grčkoškolskoj i okolnim ulicama”. 2014. Kultura sećanja Novog Sada – Integrativni izvor od posebnog značaja za Vojvodinu. 2014. ISSN (Online) 2620-200X

 • „Mesto sećanja i komemoracije masovnog streljanja civila na Štrandu”. 2014. Kultura sećanja Novog Sada – Integrativni izvor od posebnog značaja za Vojvodinu. 2014. ISSN (Online) 2620-200X

 • „Zgrada Pozorišta mladih kao mesto sećanja na Novosadsku raciju”. 2014. Kultura sećanja Novog Sada – Integrativni izvor od posebnog značaja za Vojvodinu. 2014. ISSN (Online) 2620-200X

 • „Mesto sećanja na deportaciju novosadskih Jevreja u koncentracione logore”. 2014. Kultura sećanja Novog Sada – Integrativni izvor od posebnog značaja za Vojvodinu. 2014. ISSN (Online) 2620-200X

 • „Mesto komemoracije žrtvama holokausta na Jevrejskom groblju”. 2014. Kultura sećanja Novog Sada – Integrativni izvor od posebnog značaja za Vojvodinu. 2014. ISSN (Online) 2620-200X

 • „Nastanak ćirilometodske tradicije / The Emergence of Cyrillo-Methodian tradition”.  1150.rs – Sajt projekta Manifestacije “1150”. Novi Sad: KC Novog Sada. 2014.

 • „Sakralna arhitektura iz vremena Moravsko-panonske misije na prostoru Velikomoravske / Sacral Architecture from the Time of Moravian-Pannonian Mission on the Territory of Great Moravia”.  1150.rs – Sajt projekta Manifestacije “1150”. Novi Sad: KC Novog Sada. 2014.

 • „Hristijanizacija, pismenost i misija Ćirila i Metodija u Velikomoravskoj / Christianisation, Literacy and Mission of Cyril and Methodius Mission in Great Moravia”. 1150.rs – Sajt projekta Manifestacije “1150”. Novi Sad: KC Novog Sada. 2014.

 • „Misterija Metodijevog groba / Mystery of Methodius’s Grave”. 1150.rs – Sajt projekta Manifestacije “1150”. Novi Sad: KC Novog Sada. 2014.

 • „Arheološki lokalitet Mikulčice / Archaeological site Mikulčice”. 1150.rs – Sajt projekta Manifestacije “1150”. Novi Sad: KC Novog Sada. 2014.

 • „Evrokovanica sa likom Ćirila i Metodija / Euro Coin with the image of Cyril and Methodius”.  1150.rs – Sajt projekta Manifestacije “1150”. Novi Sad: KC Novog Sada. 2014.

 • „Temnićki natpis / Temnić Inscription”. 1150.rs – Sajt projekta Manifestacije “1150”. Novi Sad: KC Novog Sada. 2014.

Novinski članci, kritike i stručni eseji / Newspaper articles, critiques and scholarly essays:

Arhivistika i antropologija: Perspektive u kontekstu interdisciplinarnog pristupa. Arhivski glasnik – Informativni bilten Arhivističkog društva Srbije. ISSN 1820-6298. pp. 20-21. (Br. 17; 2022.) Dostupno Online.

Šta je to vojvođanski identitet i čemu služi? BALKAN – Fokus magazin (10. 2021, br. 3)

Ukratko o propagandi i javnim narativima u socijalističkoj Jugoslaviji. Portal Arhiva Vojvodine – ARHIVUM. ISSN (Online) 2683-4405. (22.7.2021.) (Koautor: dr Bojana Bogdanović). Dostupno Online

Prostor Sećanja. Jevrejski pregled – Savez jevrejskih opština Srbije. ISSN 1821-1062 (br.1, godina XXIX; april/maj 2021.)

Interpretacija „obreda klanja životinja” u kontekstu staroegipatskog religijskog sistema prema Otu Eberhardu. Portal Arhiva Vojvodine – ARHIVUM. ISSN (Online) 2683-4405. (29.3.2021.) Dostupno Online

Haška konvencija o zaštiti kulturne baštine i slabosti njene implementacije u praksi: Slučaj Iraka. Platforma UGROŽENA BAŠTINA. Arhiv Vojvodine. ISSN (ONLINE) 2737-9396. (4. 8. 2020.) Dostupno Online

Linearna koncepcija kineske civilizacije. POLITIKA – Dodatak za kulturu, umetnost i nauku (24. 4. 2020.)

Hristijanizacija i razvoj pismenosti u Velikomoravskoj kneževini. P.U.L.S.E. – Internet magazin za umetnost i kulturu. ISSN (Online) 2683-5681.  (18. 4. 2020.) Dostupno Online.

Pojedini aspekti ideološke pozadine zvanične kulture sećanja tokom postojanja FNRJ i SFRJ. P.U.L.S.E. – Internet magazin za umetnost i kulturu. ISSN (Online) 2683-5681.(18. 4. 2018.) Dostupno Online

Ugrožena baština Srbije: Podgrađe Petrovaradinske tvrđave. Dnevni list Danas (2. 9. 2016.) Dostupno Online

Zbogom, Mesopotamijo: Kako smo zbog terorizma izgubili neprocenjiv deo civilizacijskog nasleđa. Dnevni list Danas (21. 1. 2016.) Dostupno Online

O linearnosti istorije Kine. SRBIJA I KINA – Nezavisni portal posvećen očuvanju i afirmaciji dobrih odnosa Srbije i Kine (12. 1. 2016.)

O nastanku političke mitologije i ideologije koje koristi “Islamska država” – Predskazanje o poslednjem kalifi. Dnevni list Danas (11. 8. 2015.) Dostupno Online

Razaranje kulturne baštine čovečanstva na prostoru Iraka i Sirije 1: Ekstremisti brišu prošlost. Dnevni list Danas (31. 3. 2015.) Dostupno Online

Razaranje kulturne baštine čovečanstva na prostoru Iraka i Sirije 2: Arheološki kriminal. Dnevni list Danas (1. 4. 2015.)

Brisanje prošlosti: Razaranje kulturne baštine na prostoru Iraka i Sirije. UGROŽENA BAŠTINA – Internet portal. (2. 4. 2015.) Dostupno Online

“Vojvođanski” politički imaginarijum. Nova srpska politička misao. (27. 11. 2013.)

“Vojvođansko pitanje” i istorijski revizionizam. Novi Standard. (1. 11. 2013.)

Ćirilični konsenzus “evropljana”, šovinista i “nezavisnih”. Novi Standard. (17. 9. 2013.)

Drevni grad Alepo – razaranje kulturne baštine od neprocenjivog značaja. Nova srpska politička misao. (15. 8. 2013.) Dostupno Online

Rimske legije na limesu u Gornjoj Meziji: Kratak osvrt. Afirmator – Časopis za umetnost i društvena pitanja. br. 15 ISSN 2334-8283 (Online) (13. 6. 2013.), (Napisano 2007.)

Osvrt na pojedine aspekte pseudonaučnih teorija Semira Osmanagića i njegovo navodno otkriće „piramida” u Bosni. E-arhiva tekstova na sajtu Centra za alternativno društveno i kulturno delovanje. 2011. (Napisano 2007.)

Prikazi / Reviews:

Prikaz projekta: ,,Kultura sećanja Novog Sada”. Archives – borders, identities, reflections; 6th Croatian ICARUS Days. 2021. pp. 50. ICARUS Hrvatska, Editors: Vlatka Lemić and Ivana Čurik (Koautor: Aleksandar Bursać).

ABOUTH STUDY “Europe according to English Wikipedia: open-sourcing the discourse on Europe”. 2020. Portal Arhiva Vojvodine – ARHIVUM. ISSN (Online) 2683-4405. Dostupno Online.

Prikaz antropološkog projekta ,,Istraživanje kolektivnih  identiteta vojvođanskih Slovaka: Savremene manifestacije identifikacijskih koncepcija pripadnika slovačke nacionalne manjine”. Ukážka antropologického projektu ,,Výskum kolektívnych  identít Slovákov v Srbsku:  Súčasné prejavy identifikačných  koncepcií príslušníkov slovenskej  národnostnej menšiny”. MAJÁK – Ročenka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov / Godišnjak Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka. br. 6. 2015. pp. 19-21. [COBISS.SR-ID 305261319]

Stručne recenzije i predgovori za knjige / Peer review and preface for books:

Reč urednika: u Horizonti budućnosti: antropološki i drugi naučni pristupi – Zbornik radova / Horizons of the future: anthropological and other scientific approaches – Collection of Papers. Arhiv Vojvodine; Etnografski institut Srpske akademije nauka i umetnosti. Novi Sad – Beograd. 2023. (Koautor: dr Bojana Bogdanović). Tekst, kao i ceo zbornik u pdf. formatu su dostupani na sajtu Etnografskog instituta Srpske adkademije nauka i umetnosti.

Predslov: Úvod do publikácie (koautor: Dr Nebojša Kuzmanović) / Predgovor: Uvod u publikaciju (koautor: Dr Nebojša Kuzmanović) u Zločiny proti Slovákom počas druhej svetovej vojny na území AP Vojvodiny: archívny materiál fondu F. 183 Archívu Vojvodiny / Zločini počinjeni nad Slovacima u toku Drugog svetskog rata na prostoru AP Vojvodine: Arhivska građa iz Fonda F. 183 Arhiva Vojvodine.  Bursać A. Arhiv Vojvodine – Katedra za istoriju Filozofskog fakulteta Univerziteta Maćej Bel, Centar za istraživanje istorije i kulture donjozemskih Slovaka – Centar za srpsko-slovačke teme. Novi Sad. 2023.

Predslov: Úvod do publikácie (koautor: Dr Nebojša Kuzmanović). Zločiny proti Slovákom počas druhej svetovej vojny na území AP Vojvodiny: Archívny materiál fondu F. 183 Archívu Vojvodiny, A. Bursać. Centrum pre srbsko-slovenské témy a Archív Vojvodiny. Nový Sad. 2023.

Kultura sećanja: stradanja u selima Lijevčanskog Potkozarja 1941-1945. – Donja Jurkovica i Srednja Jurkovica, A. Ljubičić;  Arhiv Vojvodine. Novi Sad. 2022.

Predgovor: Uvod u Zbornik radova. Propaganda i javni narativi u socijalističkoj Jugoslaviji – Zbornik radova / The propaganda and public narratives in Socialist Yugoslavia – Collection of Papers. Arhiv Vojvodine; Etnografski institut Srpske akademije nauka i umetnosti. Novi Sad – Beograd. 2021. (Koautor: dr Bojana Bogdanović). Tekst, kao i ceo zbornik u pdf. formatu su dostupani na sajtu Etnografskog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti, kao i na sajtu Arhiva Vojvodine.

Europe According to English Wikipedia: Open-sourcing the Discourse on Europe, D. Miletić; Archives of Vojvodina. Novi Sad. 2020.

Misterija o pazovačkim biciklistkinjama: Novinske priče iz života sremskih Slovaka, Ž. Marković; Arhiv Vojvodine. Novi Sad. 2020.

Luterova reformacija i njen uticaj na slovački narod, Doc.ThDr. M, Klátik; Slovačka evangelička a. v. crkva u Srbiji. Novi Sad. 2018.

Ogledi o Starom Egiptu, T. Babić (eBook), Bayreuth, 2017.

Barke u svakodnevnom životu i religiji Egipta Starog carstva, T. Micković; Centar za alternativno društveno i kulturno delovanje. Beograd, 2014.

Uredništvo i članstvo u redakcijama / Editorial work and editorial board membership:

Horizonti budućnosti: antropološki i drugi naučni pristupi – Zbornik radova / Horizons of the future: anthropological and other scientific approaches – Collection of Papers. Arhiv Vojvodine; Etnografski institut Srpske akademije nauka i umetnosti. Novi Sad – Beograd. 2023. / Urednik izdanja sa dr Bojanom Bogdanović.

Crimes of the Ustashe: Viktor Tomić’s action in Srem in 1942. Sremac R. The Archives of Vojvodina.  Novi Sad. 2023. / Professional Associate.

Zločiny proti Slovákom počas druhej svetovej vojny na území AP Vojvodiny: archívny materiál fondu F. 183 Archívu Vojvodiny / Zločini počinjeni nad Slovacima u toku Drugog svetskog rata na prostoru AP Vojvodine: Arhivska građa iz Fonda F. 183 Arhiva Vojvodine. Bursać A. Arhiv Vojvodine – Katedra za istoriju Filozofskog fakulteta Univerziteta Maćej Bel, Centar za istraživanje istorije i kulture donjozemskih Slovaka – Centar za srpsko-slovačke teme. Novi Sad 2023. / Urednik i recenzent izdanja.

Odbdana Srbije: Prilozi za geopolitiku nacionalne bezbednosti. Despotović Lj. i Glišin V. Arhiv Vojvodine – Institut za političke studije. Novi Sad 2023. / Urednik izdanja.

A mosaic of archival closeness : anthropology of memories from the Pannonian to the Adriatic Sea. D. Radojičić and Lj. Bubnjević. The Archives of Vojvodina – Serbian Academy Of Sciences And Arts: Institute of Ethnography. Novi Sad – Belgrade. 2022. Editor in Chief of Monographic Edition of of the Archives of Vojvodina.

Maps and memories. D. Radojičić and I. Bašić. Serbian Academy Of Sciences And Arts: Institute of Ethnography – The Archives of Vojvodina. Belgrade – Novi Sad. 2022. Editor in Chief of Monographic Edition of of the Archives of Vojvodina.

Bibliografija Nebojše Kuzmanovića : povodom 60 godina života i 35 godina rada u kulturi 1962–1986–2021. G. Đilas. Arhiv Vojvodine. Novi Sad. 2022. / Urednik izdanja.

Pokatoličavanje Srba: prekrštavanja na području Zagrebačke nadbiskupije između 1941. i 1945. (Knjiga I: A-G.). F. Škiljan. Arhiv Vojvodine – Srpsko narodno vijeće – Arhiv Srba u Hrvatskoj –  Arhiv Republike Srpske. Novi Sad – Zagreb – Banja Luka. 2022.  / Urednik izdanja.

Pokatoličavanje Srba: prekrštavanja na području Zagrebačke nadbiskupije između 1941. i 1945. (Knjiga II: D-M.). F. Škiljan. Arhiv Vojvodine – Srpsko narodno vijeće – Arhiv Srba u Hrvatskoj – Arhiv Republike Srpske. Novi Sad – Zagreb – Banja Luka. 2022.  / Urednik izdanja.

Pokatoličavanje Srba: prekrštavanja na području Zagrebačke nadbiskupije između 1941. i 1945. (Knjiga III: N-Š.). F. Škiljan. Arhiv Vojvodine – Srpsko narodno vijećeArhiv Srba u Hrvatskoj – Arhiv Republike Srpske. Novi Sad – Zagreb – Banja Luka. 2022.  / Urednik izdanja.

Propaganda i javni narativi u socijalističkoj Jugoslaviji – Zbornik radova / The propaganda and public narratives in Socialist Yugoslavia – Collection of Papers. Arhiv Vojvodine; Etnografski institut Srpske akademije nauka i umetnosti. Novi Sad – Beograd. 2021. / Urednik izdanja sa dr Bojanom Bogdanović.

Efekat Tramp. S. Adamović.  Arhiv Vojvodine. Novi Sad. 2022. / Urednik izdanja.

Stanovništvo Molovina do 1930. R. Sremac; Arhiv Vojvodine. Novi Sad. 2021. / Urednik izdanja.

Receptions of ancient Egypt: a case study collection. T. Berger.  Arhiv Vojvodine – Archives of Vojvodina. Novi Sad. 2021. / Urednik izdanja.

Tematska internet platforma “SLOVAČKE ŽRTVE” – Digitalizacija i prezentacija arhivske građe iz fonda F. 183 Arhiva Vojvodine. / Autor platforme i projekta  (od 2020. godine).

Jevreji centralne Bačke tokom prve polovine 19. veka / The Jews of Central Bačka during the first half of the 19th century. R. Sremac. Arhiv Vojvodine – Archives of Vojvodina. Novi Sad. 2020. / Urednik izdanja.

Platforma UGROŽENA BAŠTINA, ISSN (ONLINE) 2737-9396. Arhiv Vojvodine / Urednik i autor platforme. (od 2020. godine).

Јevrejske porodice u Zemunu i okolini / Jewish families in Zemun and the surroundings. R. Sremac. Arhiv Vojvodine – Archives of Vojvodina. Novi Sad. 2020. / Urednik izdanja.

Europe According to English Wikipedia: Open-sourcing the Discourse on Europe. D. Miletić.  Archives of Vojvodina. Novi Sad. 2020. / Urednik i recenzent izdanja.

ARHIVUM – Portal Arhiva Vojvodine, ISSN (Online) 2683-440. / Urednik i autor portala (od 2019. godine).

ARHEON – Časopis Arhiva Vojvodine, God. 2, br. 2. 2019. / Član redakcije.

Online projekat Kultura sećanja Novog Sada – Integrativni izvor od posebnog značaja za Vojvodinu, ISSN (Online) 2620-200X. / Autor i koordinator projekta; Urednik interaktivne platforme. (od 2014. godine). 

CASCA – Časopis za društvene nauke, kulturu i umetnost / CASCA – Journal of social sciences, culture, and arts. Izdavač: Centar za alternativno društveno i kulturno delovanje, Beograd. Online-ISSN: 2334-6973  / Sekretar redakcije časopisa (od 2012. do 2015. godine).

MANAGING BOARDS (Membership) / UPRAVNI ODBORI (Članstvo)

 • Centar za alternativno društveno i kulturno delovanje (Beograd) – Centre for Alternative Social and Cultural Activities (Belgrade): 12. 2011. – 1.2015.
 • Istorijski arhiv grada Novog Sada – Historical Archive of the city of Novi Sad: 9.2013. – 7.2016.
 • Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture (Novi Sad) – The Provincial Institute for the Protection of Cultural Monuments (Novi Sad): 3.2017. – 3. 2021.
 • Centar za srpsko-slovačke teme (Novi Sad) – Center for Serbian-Slovak Themes (Novi Sad):  5. 2019. – 8.2023.

ČLANSTVO U ORGANIZACIJAMA I UDRUŽENJIMA / MEMBERSHIP IN ORGANIZATIONS AND ASSOCIATIONS

 • The Society for Applied Anthropology (SfAA),  Oklahoma City, Oklahoma, United States – Društvo za primenjenu antropologiju (SfAA), Oklahoma Siti, Oklahoma, Sjedinjene Američke Države
 • European Association of Archaeologists (EAA), Prague, Czech Republic – Evropska asocijacija arheologa (EAA), Prag, Češka Republika
 • International Association for Comparative Mythology (IACM), Cambridge, Massachusetts, United States – Međunarodno udruženje za komparativnu mitologiju  (IACM), Kembridž, Masačusets, Sjedinjene Američke Države
 • The International Council on Archives – ICA (Personal profile) – Međunarodni arhivski savet – ICA (Lični profil)
 • Srpsko arheološko društvo, Beograd, Republika Srbija – Serbian Archaeological Society, Belgrade, Republic of Serbia
 • Fondacija “Svetozar Miletić”, Novi Sad, Republika Srbija – “Svetozar Miletić” Foundation, Novi Sad, Republic of Serbia
 • Udruženje za kulturu, umetnost i međunarodnu saradnju „Adligat”, Beograd, Republika Srbija – Association for Culture, Art and International Cooperation “Adligat”, Belgrade, Republic of Serbia
 • Arhivističko društvo Srbije, Beograd, Republika Srbija – The Archival Society of Serbia, Belgrade, Republic of Serbia
 • Društvo prijatelja Alžira, Beograd, Republika Srbija – Society of friends Algeria, Belgrade, Republic of Serbia
 • Društvo srpsko-indonežanskog prijateljstva “Nusantara”, Beograd, Republika Srbija – The Association of Serbian-Indonesian Friendship “Nusantara”, Belgrade, Republic of Serbia
 • Srpsko-egipatsko društvo prijateljstva, Beograd, Republika Srbija – Serbian Egyptian Friendship Association, Belgrade, Republic of Serbia

KONTAKT / CONTACT

E-mail:  kristijanobsust.cikipm@gmail.com


MREŽE I SPOLJNI LINKOVI (Lični profili) / NETWORKS AND EXTERNAL LINKS (Personal profiles)


– POČETAK STRANE –