Projekti / Projects

Aktuelni projekti:

 

ANALIZA MEDIJSKIH SADRŽAJA I JAVNIH NARATIVA U REPUBLICI SRBIJI U KONTEKSTU PRAĆENJA STEREOTIPA O MIGRANTIMA – Projekat obuhvata analizu medijskih sadržaja i javnih narativa u kontekstu percipiranja migranata i “migrantske krize”. Projekat je višegodišnje koncipiran i realizuje se od 2018. godine uz kontinuiranu finansijsku podršku iz nekoliko međunarodnih grantova.

PREZENTACIJA ARHITEKTONSKIH I IDENTITETSKIH PREMISA PODGRAĐA PETROVARADINSKE TVRĐAVE U KONTEKSTU AFIRMACIJE KULTURNE BAŠTINE I KULTURNOG TURIZMA – Projekat obuvata pruočavanje, mapiranje, interpretaciju i prezentaciju arhitektnonskih, kulturoloških, urbanističkih i identitetskih segmenata prostorne kulturno-istorijske celine Podgrađa Petrovaradinske tvrđave (Suburbiuma) kao jedinstvenog arhitektonskog i urbanog kompleksa na prostoru Rebulike Srbije, odnosno kulturno-istorijske celine koja je pod zaštitom države. Osnovni rezultat projektih aktivnosti predstavlja interdisciplinarna i multimedijalna tematska internet platforma (kulturni vodič) dostupna na adresi www.podgradjepetrovaradina.info u sklopu koje su kroz kritički i naučni pristup, prezentovani osnovni aspekti urbanističkog i arhitektonskog nasleđa Suburbiuma, kao i identitetske premise (javni narativi i lična sećanja) stanovnika Podgrađa Petrovaradinske tvrđave. U tom kontekstu, različiti tekstualni, kao prateći vizuelni sadržaji publikovani u sklopu navedene tematske internet platforme, osmišljeni su u cilju sagledavanja krucijalnih aspekata materijalnog i nematerijalnog nasleđa ove mikrolokacije. Odnosno, baza podataka i interaktivna mapa svih arhitektonskih struktura (pojedinačnih objekata) urbane celine Podgrađa,  posebna kategorija vezana za “lična sećanja stanovnika Podgrađa”, ali i svi drugi sadržaji (stručni tekstovi, zanimljivosti, galerija starih forografija i razglednica, galerije autorskih fotografija itd.) na jedinstveni način sublimiraju krucijalne istorijske i društvene konstelacije vezane za nastanak, razvoj i trenutne odlike mikrolokacije Suburbiuma kao jasno izdvojenog specifičnog urbanog kulturno-istorijskog prostora u okviru urabanih identiteta i arhitektonskog nasleđa Petrovaradina, odnosno Novog Sada kao celine. Realizacija projekta u kontekstu tehničke izrade tematske internet prezentacije (kulturnog vodiča), finansijski je podržana od strane Ministarstva kulture Republike Srbije, odnosno Sektora za zaštitu kulturnog nasleđa i digitalizaciju tokom 2023. godine. Detaljnije informacije o koncepciji projekta, dostupne su na njegovom zvaničnom sajtu.

 

Realizovani projekti:

 

ANTROPOLOŠKA ISTRAŽIVANJA MEĐUETNIČKIH ODNOSA MEĐU OSOBAMA SLOVAČKE, SRPSKE, UKRAJINSKE I RUMUNSKE NACIONALNE PRIPADNOSTI NA PRIVREMENOM RADU U SLOVAČKOJ REPUBLICI – Projekat je realizovan na jednoj lokaciji na prostoru Republike Slovačke (naselje: Dunajska Lužna) i bio je posvećen  sagledavanju različitih pitanja koja se odnose na međuetničke odnose, kao i na ekonomske i druge socijalne faktore koji se manifestuju u okviru istraživane mikrolokacije među ispitanicima (lokalnim stanovnicima Dunajske Lužne i osobama srpske, slovačke, ukrajinske i rumunske nacionalne pripadnosti koji su zbog prirode posla smešteni u ovom naselju). Metodologija: Posmatranje sa učestvovanjem, nestrukturisani intervjui, kvalitetativna istraživanja. Terenska istraživanja su obavljena u vremenskom periodu od maja do septembra 2018. godine. Projekat je finansiran kroz nekoliko međunarodnih grantova.

MAPIRANJE MESTA SEĆANJA I KULTURA SEĆANJA NOVOG SADA – Predstavlja višegodišnji projekat posvećen mapiranju, beleženju, interpretaciji i prezentaciji različitih lokacija – mesta kolektivnog sećanja i komemoracije, kao i drugih lokacija koje su bitne za kulturu sećanja, kolektivnu memoriju i identitet grada kao celine. Pokrenut je sa osnovnim ciljem afirmisanja i istraživanja kulture sećanja, negovanja kritičke kulture sećanja, kao i istraživanja različitih formi kolektivne memorije grada. U pravcu ostvarivanja postavljenih ciljeva, krajem 2014. godine u sklopu realizacije prve faze projekta, kreirana je i pokrenuta internet prezentacija koja je u potpunosti posvećena različitim segmentima istraživane tematike. U tom kontekstu, sajt www.kulturasecanja.com sa posebno oformljenom i jedinstveno koncipiranom bazom podataka nastalom procesom mapiranja, kao i sa drugim sadržajima koji se nalaze na njemu, predstavlja osnovni rezultat aktivnosti na realizaciji projekta. Svi sadržaji koji su dostupni na zvaničnom sajtu projekta, odnose se na različite aspekte tematike vezane za kulturu sećanja i kolektivnu memoriju grada i kao takvi ujedno doprinose afirmaciji ovih tema na opštem nivou. Odnosno, baza podataka i ostali sadržaji koji su dostupni na sajtu omogućavaju posetiocima da se kroz čitav niz kritički predstavljenih podataka i edukativno koncipiranih tekstova upoznaju sa mestima sećanja i lokacijama oficijalne komemoracije na prostoru Novog Sada. Uzimajući u obzir širinu i kompleksost analiziranih tema, složenost metodološkog postupka interdisciplinarnih istraživanja i procesa mapiranja, kao i uslovljenu dinamiku realizacije, projekat je višegodišnji i realizuje se etapno. Centar je bio institucionalni nosilac projekta do januara 2019. godine. Od ovog preioda, realizaciju projekta je preuzeo novi institucionalni nosilac: Arhiv Vojvodine. Detaljnije informacije o koncepciji projekta, dostupne su na njegovom zvaničnom sajtu.

PREZENTACIJA ĆIRILOMETODSKIH KULTURNIH TRADICIJA – Naučno-popularni projekat posvećen prezentaciji, popularizaciji i istraživanju tema vezanih za različite aspekte ćirilometodske baštine i kulturnih tradicija, realizovan je tokom druge polovine 2013. godine. Osnovni cilj projekta bio je usmeren na povećavanje broja stručnih i naučno-popularnih tekstova na srpskom jeziku koji se odnose na sagledavanje različitih aspekata ćirilometodskih kulturnih tradicija, kao i drugih srodnih tema. U sklopu aktivnosti na projektu, publikovan je tematski zbornik radova u štampanom, kao i u elektronskom formatu u kome je objavljeno pet autorskih članaka koji su napisani u sklopu realizacije projekta. Pored toga, u zborniku su publikovana i dva starija teksta koja su prevedena sa ruskog na srpski jezik a koja su prvi put objavljena 2011. godine u stručnom zborniku Kirillica: ot vozniknoveniя do naših dneй. U skladu sa ciljevima projekta vezanim za što širu popularizaciju tema vezanih za ćirilometodske kulturne tradicije, objavljeni autorski tekstovi nisu koncipirani kao naučni radovi iz razloga da bi bili adekvatni i prijemčivi široj čitalačkoj publici, a ne samo akademskoj zajednici. Iako prilikom pisanja članaka autori nisu pretendovali da iznose nekakve nove zaključke, već isključivo da prikažu najosnovnije aspekte istraživanih tema, naučna utemeljenost tekstova je apsolutno neupitna, tj. na adekvatnom stručnom nivou. Potrebno je napomenuti da ni jedan od tekstova publikovanih u zborniku nije usmeren na istraživanje kompleksnih procesa izmišljanja, odnosno stvaranja ćirilometodskih tradicija. Odnosno, s obzirom na naučno-popularnu koncepciju projekta koja je bila bazirana na prezentaciju predstavljenih tema, nije se težilo analiziranju procesa mitizacija koji su doprineli stvaranju ćirilometodskih kulturnih tradicija. Projekat je realizovan uz podršku Saveta za kulturu Skupštine grada Novog Sada u jubilarnoj godini obeležavanja 1150. godišnjice od početka Panonske (Moravske) misije, koju je UNESKO proglasio godinom ,,Ćirila i Metodija”.


– POČETAK STRANE –