Projekti / Projects

Aktuelni projekti:

 

ANALIZA MEDIJSKIH SADRŽAJA I JAVNIH NARATIVA U REPUBLICI SRBIJI U KONTEKSTU PRAĆENJA STEREOTIPA O MIGRANTIMA – Projekat obuhvata analizu medijskih sadržaja i javnih narativa u kontekstu percipiranja migranata i “migrantske krize”. Projekat se od 2018. godine realizuje uz kontinuiranu finansijsku podršku iz nekoliko međunarodnih grantova.

PREZENTACIJA ARHITEKTONSKIH I IDENTITETSKIH PREMISA PODGRAĐA PETROVARADINSKE TVRĐAVE U KONTEKSTU AFIRMACIJE KULTURNE BAŠTINE I KULTURNOG TURIZMA – Projekat obuvata pruočavanje, mapiranje, interpretaciju i prezentaciju arhitektnonskih, kulturoloških, urbanističkih i identitetskih segmenata prostorno kulturno-istorijske celine Podgrađa Petrovaradinske tvrđave (Suburbiuma) kao jedinstvene arhitektonske i prostorne celine na prostoru Republike Srbije. Projektnim aktivnostima predviđena je izrada kompleksne interdisciplinarne i multimedijalne tematske internet platforme (kulturnog vodiča) putem koje bi se kroz kritički i naučni pristup, prijemčiv širem auditorijumu, prezentovali osnovni aspekti urbanističkog i arhitektonskog nasleđa, kao i identitetske premise (narativi) stanovnika Podgrađa Petrovaradinske tvrđave kao jasno izdvojene specifične kulturno-prostorne celine u kontekstu urabanih identiteta Novog Sada kao celine.  Osnovni cilj projekta predstavlja kreiranje jedinstvene tematske internet platforme (kulturnog vodiča) posvećene pruočavanju, mapiranju, interpretaciji i turističkoj prezentaciji kulturno-istorijskog nasleđa Donjeg grada Petrovaradinske tvrđave, odnosno Suburbiuma. S obzirom na idejnu koncepciju projekta, ciljna grupa (konzumenti projekta) je najšire moguće definisana. Odnosno, realizacijom projekta tj. kreiranjem tematske platforme na kojoj će u kontekstu značaja nepokretnih kulturnih dobara u sklopu konkretne kulturno-istorijske celine, biti prezentovani svi objekti (arhitektonska baština), kao i aspekti nematerijalne baštine i tzv. oralne istorije stanovika Podgrađa (identitetski segment stanovnika), korisnicima projekta će bez limita biti pružen višedimenzionalni pogled na ovu kulturno-istorijsku, odnosno jasno izdvojenu prostornu celinu Novog Sada. U tom smislu, cilj projekta predstavlja stvaranje specifične baze podataka koja će se odnositi na sagledavanje objekata nepokretne kulturne baštine i višedimenzionalni društveni i kulturološki značaj konkretne kulturno-istorijske celine koja je pod zaštitom. Pored navedenog, projekat će biti usmeren i na sagledavanje premisa urbane antropologije date celine, kao i aspekata antropologije stanovnika Podgrađa. Korespondirajući sa ciljem projekta, ciljna grupa (konzumenti projekta), odnosno turisti koji posećuju Petrovaradinsku tvrđavu ujedno će biti aktivni učesnici u njegovoj realizaciji s obzirom da će u sklopu kulturnog vodiča biti omogućena višestruka interakcija. Projekat je podržan od strane Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Rezultati projektnih aktivnosti, u skladu sa koncepcijom projekta, biće prezentovani u formi zasebne (tematske) internet prezentacije do početka 2024. godine.

PREZENTACIJA I AFIRMACIJA KRITIČKE KULTURE SEĆANJA U KONTEKSTU ZNAČAJA NEPOKRETNE KULTURNE BAŠTINE NA PROSTORU REPUBLIKE SRBIJE – Projekat je posvećen mapiranju, interpretaciji i prezentaciji ključnih lokacija – mesta kolektivnog sećanja i komemoracije, kao i drugih lokacija koje su bitne za kulturu sećanja, kolektivnu memoriju, kao i kulturu sećanja sa nacionalnom atribucijom na prostoru Republike Srbije. Projektnim aktivnostima predviđena je izrada kompleksne interdisciplinarne i multimedijalne tematske internet platforme putem koje će se kroz naučni i kritički pristup, prijemčiv širem auditorijumu, prezentovati osnovni aspekti i karakteristike ključnih lokacija vezanih za negovanje kritičke kulture sećanja na prostoru Republike Srbije a sa osnovnim ciljem promovisanja kulturnog nasleđa u kontekstu razvoja kulture sećanja kao specifične forme kulturnog turizma. Projekat je podržan od strane Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.

Realizovani projekti:

 

ANTROPOLOŠKA ISTRAŽIVANJA MEĐUETNIČKIH ODNOSA MEĐU OSOBAMA SLOVAČKE, SRPSKE, UKRAJINSKE I RUMUNSKE NACIONALNE PRIPADNOSTI NA PRIVREMENOM RADU U SLOVAČKOJ REPUBLICI – Projekat je realizovan na jednoj lokaciji na prostoru Republike Slovačke (naselje: Dunajska Lužna) i bio je posvećen  sagledavanju različitih pitanja koja se odnose na međuetničke odnose, kao i na ekonomske i druge socijalne faktore koji se manifestuju u okviru istraživane mikrolokacije među ispitanicima (lokalnim stanovnicima Dunajske Lužne i osobama srpske, slovačke, ukrajinske i rumunske nacionalne pripadnosti koji su zbog prirode posla smešteni u ovom naselju). Metodologija: Posmatranje sa učestvovanjem, nestrukturisani intervjui, kvalitetativna istraživanja. Terenska istraživanja su obavljena u vremenskom periodu od maja do septembra 2018. godine. Projekat je finansiran kroz nekoliko međunarodnih grantova.

MAPIRANJE MESTA SEĆANJA I KULTURA SEĆANJA NOVOG SADA – Predstavlja višegodišnji projekat posvećen mapiranju, beleženju, interpretaciji i prezentaciji različitih lokacija – mesta kolektivnog sećanja i komemoracije, kao i drugih lokacija koje su bitne za kulturu sećanja, kolektivnu memoriju i identitet grada kao celine. Projekat je pokrenut sa osnovnim ciljem afirmisanja i istraživanja kulture sećanja, negovanja kritičke kulture sećanja, kao i istraživanja različitih formi kolektivne memorije grada. Projekat je pokrenut u junu 2014, godine i do sada je završena realizacija njegove prve faze pod nazivom: Mapiranje mesta sećanja Novog Sada. Prva faza projekta, realizovana je uz pomoć finansijskih sredstava grada Novog Sada i u saradnji sa Kulturnim centrom Novog Sada u periodu između juna 2014. i juna 2015. godine. Druga faza projekta, pod nazivom Kultura sećanja Novog Sada, realizovana je u drugoj polovini 2017. godine uz finansijsku podršku Sekretarijat za kulturu grada Novog Sada i privatnih donatora. Od januara 2019. godine, otpočela je nova etapa u razvoju projekta čiji je institucionalni nosilac Arhiv Vojvodine.  DETALJNIJE.

PREZENTACIJA ĆIRILOMETODSKIH KULTURNIH TRADICIJA – Naučno-popularni projekat posvećen prezentaciji, popularizaciji i istraživanju tema vezanih za različite aspekte ćirilometodske baštine i kulturnih tadicija, realizovan je tokom druge polovine 2013. godine. Osnovni cilj projekta bio je usmeren na povećavanje broja stručnih i naučno-popularnih tekstova na srpskom jeziku koji se odnose na sagledavanje različitih aspekata ćirilometodskih kulturnih tradicija, kao i drugih srodnih tema. Projekat je realizovan uz podršku Saveta za kulturu Skupštine grada Novog Sada u jubilarnoj godini obeležavanja 1150. godišnjice od početka Panonske (Moravske) misije, koju je UNESKO proglasio godinom ,,Ćirila i Metodija”.  DETALJNIJE.


– POČETAK STRANE –