Mapiranje mesta sećanja i kultura sećanja Novog Sada

Projekat Mapiranje mesta sećanja i kultura sećanja Novog Sada predstavlja višegodišnji projekat posvećen mapiranju, beleženju, interpretaciji i prezentaciji različitih lokacija – mesta kolektivnog sećanja i komemoracije, kao i drugih lokacija koje su bitne za kulturu sećanja, kolektivnu memoriju i identitet grada kao celine. Projekat je pokrenut sa osnovnim ciljem afirmisanja i istraživanja kulture sećanja, negovanja kritičke kulture sećanja, kao i istraživanja različitih formi kolektivne memorije grada.

U pravcu ostvarivanja postavljenih ciljeva, krajem 2014. godine u sklopu realizacije prve faze projekta, kreirana je i pokrenuta internet prezentacija koja je u potpunosti posvećena različitim segmentima istraživane tematike. U tom kontekstu, sajt www.kulturasecanja.com sa posebno oformljenom i jedinstveno koncipiranom bazom podataka nastalom procesom mapiranja, kao i sa drugim sadržajima koji se nalaze na njemu, predstavlja osnovni rezultat aktivnosti na realizaciji projekta. Svi sadržaji koji su dostupni na zvaničnom sajtu projekta, odnose se na različite aspekte tematike vezane za kulturu sećanja i kolektivnu memoriju grada i kao takvi ujedno doprinose afirmaciji ovih tema na opštem nivou. Odnosno, baza podataka i ostali sadržaji koji su dostupni na sajtu omogućavaju posetiocima da se kroz čitav niz kritički predstavljenih podataka i edukativno koncipiranih tekstova upoznaju sa mestima sećanja i lokacijama oficijalne komemoracije na prostoru Novog Sada.

Uzimajući u obzir širinu i kompleksost analiziranih tema, složenost metodološkog postupka interdisciplinarnih istraživanja i procesa mapiranja, kao i uslovljenu dinamiku realizacije, projekat je višegodišnji i realizuje se etapno.

Prva faza projekta

Prva faza projekta pod nazivom Mapiranje mesta sećanja Novog Sada, realizovana je u periodu od juna 2014. do juna 2015. godine u saradnji sa Kulturnim centrom Novog Sada. U okviru realizacije prve faze projekta čiji su rezultati publikovani u sklopu sadžaja dostupnih na ovoj internet prezentaciji obuhvaćeno je mapiranje lokacija ratnih stradanja na prostoru Novog Sada i njegove bliže okoline u periodu Prvog i Drugog svetskog rata. Odnosno, mapirani lokaliteti uneseni u bazu podataka na sajtu obuhvataju najveći broj lokacija (mesta sećanja i komemoracije) na prostoru grada i njegove okoline koji su vezani za događaje iz Prvog i Drugog svetskog rata. U sklopu realizacije prve faze projekta u okviru sajta pokrenut je i poseban deo namenjen publikovanju preglednih i naučno-popularnih autorskih članaka koji se odnose na različite aspekte tematike koja je u vezi sa kulturom sećanja Novog Sada. Aktivnosti na realizaciji prve faze projekta predviđale su objavljivanje jednog preglednog teksta, dok je u budućim etapama u razvoju i realizaciji projekta predviđeno formiranje neke vrste biblioteke sa većim brojem publikovanih tekstova.

Druga faza projekta

Realizacija druge faze projekta pod nazivom Kultura sećanja Novog Sada realizovana je u drugoj polovini 2017. godine. Deo sredstava za njenu realzaciju obezbedio je Sekretarijat za kulturu grada Novog Sada. U sklopu aktivnosti na realizaciji druge faze projekta izvršeno je ažuriranje i proširenje postojeće baze podataka, odnosno mapirano je nekoliko desetina novih lokacija iz različitih perioda prošlosti Novog Sada. Pored navedenog, u sklopu projektnih aktivnosti formirana je i posebna celina u okviru sajta na kojoj se publikuju naučno-popularni i stručni tekstovi vezani za različite segmente analizirane tematike.

Detaljnije informacije o koncepciji projekta, dostupne su na njegovom zvaničnom sajtu.


– POČETAK STRANE –